Byggefakta A/S politik for dataadministration, integritet og cookies


Byggefakta A/S respekterer din integritet og retten til at have kontrol over dine personoplysninger. Vi er åbne om de personoplysninger, vi indsamler og hvorfor, og vi vil beskytte dem på en så sikker måde som muligt.
I Byggefakta’s politik beskrives hvilke oplysninger, vi indsamler, til hvilket formål, de indsamles, på hvilken måde du kan have kontrol over dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os. Denne politik om personoplysninger gælder, når du bruger apper og tjenester, der indgår i en app eller på et websted, der administreres af Virksomheden. Virksomheden er dataansvarlig i henhold til disse betingelser, og har ansvaret for at behandlingen af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning.

Cookies deklaration

For at være tydelige og lette forståelsen for dig har vi opdelt politikken i to dele, alt efter den relation du har til os, og hvilken målgruppe du tilhører.

Læs først et kort sammendrag under den respektive del, så kan du senere læse mere i detaljer om den/de dele i politikken, som passer bedst på dig.

1) Her kan du se et sammendrag af vores informationsindsamling under navnet Byggefakta A/S.

Hvilke personoplysninger, vi indsamler i vores løbende markedsundersøgelser om byggeprojekter og projektmarkedet samt hvordan og hvorfor de indsamles.

Kort sammendrag

2) Til dig, som er eller har været kunde, eller som vi har vurderet har interesse i vores information og serviceydelser.

Her kan du se et sammendrag af, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan og hvorfor. Du får også svar på, hvad der sker på webstedet, når du besøger os, eller du kommer i kontakt med os på andre måder:

Vi udfører automatisk profilering, baseret på webaktivitet, og din profil kan blive benyttet i markedsøjemed.

Information, som kan udleveres

Ud over, at information i henhold til ovenfor beskrevne formål, kan overgives til tredjepart, som f.eks. erhvervskunder og partnere, er der også andre tilfælde, hvor vi kan dele information med andre virksomheder, som behandler data på vores vegne, for at vi skal være i stand til at levere vores serviceydelser, f.eks. analyse, distribution eller andre ydelser for at opretholde og tilpasse vores brugerbetingelser og leveringsbetingelser. Ved håndtering af personoplysninger overholdes dog altid høj sikkerhed og fortrolighed.
Virksomheden samarbejder kun med partnere, som behandler personoplysninger inden for EU/EØS eller med virksomheder, som opretholder samme beskyttelsesniveau som inden for EU/EØS ved f.eks. at have tilsluttet sig den såkaldte Privacy Shield-aftale mellem EU og USA.

Om cookies

Når du bruger vores websted, kan det ske, at personoplysninger bliver indsamlet f.eks. via cookies. Dette gøres dog kun via et separat samtykke. Hvis din weblæser (eller andet tilsvarende udstyr (når du går ind på et websted) er indstillet til at tillade cookies, når du besøger webstedet, betragtes det, som om du har givet dit samtykke til en sådan anvendelse. Så lagres information om din brug og hvilke sider, der bliver besøgt. Det kan være teknisk information om din enhed og internetforbindelse, som operativsystem, weblæserversion, IP-adresse, cookies og unikke identifikatorer. Ved besøg på vores websteder, hvor vores serviceydelser stilles til rådighed, kan forskellige teknikker anvendes til at genkende dig, for at vi kan lære mere om vores brugere. Det kan ske direkte eller gennem brug af teknik fra tredjepart.

Retsgrundlag, lagring og fjernelse af personoplysninger

Da du giver oplysninger til Virksomheden, giver du altid din tilladelse til, at Virksomheden registrerer og lagrer oplysninger om, hvilken ydelse, du har købt og behandler de angivne personoplysninger til angivne formål. Som juridisk årsag til behandling, vil Virksomheden henvise til opfyldelse af aftale, berettiget interesse eller samtykke. Hvis Virksomheden gør brug af berettiget interesse som årsag, bliver det kun gjort til de formål, som er angivet i vores politik.

Bemærk, at du når som helst kan tilbagekalde dit eventuelle samtykke ved at kontakte os. For kontaktoplysninger se under Sådan kontakte du os.

Behandlingen sker gennem gældende lovgivning og indebærer, at personoplysninger ikke opbevares længere end nødvendigt til opfyldelse af formålet og behandlingen. Virksomheden lagrer dine personoplysninger, så længe du er kunde hos os eller har en anden relation til os i overensstemmelse med de formål, vi beskriver i vores politik.

I henhold til databeskyttelsesforordningen skal vi angive i hvilken periode, personoplysningerne bliver lagret, eller, hvis dette ikke er muligt, angive de kriterier, der anvendes for at fastsætte denne periode. I vores virksomhed er det ikke muligt at angive nøjagtigt hvor længe personoplysningerne bliver lagret, så vi beskriver i stedet vores virksomheds kriterier for at være så åbne og gennemsigtige som muligt.

Da det handler om beslutningstagere i byggeprojekter, som vi, ifølge vores politik, behandler i henhold til interesseafvejning, lagres oplysningerne så længe personerne er knyttet til et byggeprojekt. I mange tilfælde kan byggeprojekterne være aktuelle i forskellige faser gennem mange år, fra idé, planlægning, projektering, indkøb, byggetid, renovering, osv., frem til færdiggjort projekt. Det er ikke usædvanligt, at det, i det enkelte projekt, kan dreje sig om alt fra nogle år til mange år. Personerne optræder i ofte i flere projekter og vender tilbage i nye projekter, og så længe de er relevante for vores virksomhed, lagres og behandles disse personoplysninger i overensstemmelse med de formål, vi beskriver i vores politik.

Personoplysninger, der relaterer sig til kunder, tidligere kunder og potentielle kunder behandles på en lignende måde, som beskrevet ovenfor. Det vil sige, at så længe de stadig arbejder i virksomheden og har en ledende stilling eller en stilling i salg, marketing, analyse, osv., og vi mener, at de er relevante i overensstemmelse med de formål, vi beskriver i vores politik, lagres deres personoplysninger.

Beslutningstagerne, hvis personoplysninger vi behandler, kan selvfølgelig når som helst frasige sig, at deres personoplysninger bliver brugt i markedsføringsøjemed, og vi tilbyder at skræddersy begrænsninger i brugen på forskellige måder. I vores løbende markedsundersøgelse på byggeprojektmarkedet og i vores løbende bearbejdning af de aktører, vi vurderer har interesse i den information, vi indsamler om byggeprojektmarkedet, opdateres vores registre løbende, og personer, der fratræder deres stilling i virksomheden, overgår til anden beskæftigelse, afgår ved døden, osv., får vi automatisk kendskab til. Rettelser af personoplysninger er en naturlig del af vores opgave, da vi regelmæssigt er i kontakt med virksomheder og de beslutningstagere, som planlægger byggeprojekter – og dem vi vurderer er interesseret i disse planlagte byggeprojekter.

Beslutningstagere på nye projekter vender ofte tilbage over tid, og for bedst at hjælpe dem, som ikke ønsker henvendelser via direct marketing, anbefaler vi dem, at vi lagrer deres personoplysninger, også for at holde styr på, at de ikke får henvendelser via direct marketing i en eller anden form. Skulle vi helt slette dem, er sandsynligheden meget stor for, at de lægges ind i vores register, så snart de kan knyttes til et nyt byggeprojekt, og vi registrerer dem så (igen) i overensstemmelse med vores politik, ud fra interesseafvejning, men så uden at vide, at de ikke får henvendelser via direct marketing. Vi håndterer kunder, tidligere kunder og potentielle kunder på samme måde.

Dem, der bliver slettet, sletter vi, når vi vurderer, at der ikke er berettigede årsager til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesse i integritet. Er personoplysningerne ikke længere nødvendige til de formål, til hvilke de indsamles, bliver de naturligvis slettet. I mange tilfælde vælger dem, som indledningsvis har kontaktet os for at blive slettet, en form for skræddersyet begrænsning af behandlingen af deres personoplysninger.
I eksempelvis forsknings- eller undersøgelsesøjemed kan også navne på beslutningstagere, der er fratrådt i virksomhederne og som har været involveret i byggeprojekter, lagres, med en tilføjelse om, at de netop er fratrådt deres stilling i firmaet. Deres kontaktoplysninger bliver slettet, men navnene kan blive i registret, fordi det er af historiske interesse for branchen og de formål, vi beskriver i politikken, at vide hvilke beslutningstagere, der har været involveret i hvilket projekt.

Også ved lovkrav, som eksempelvis bogføringsloven, kan det være nødvendigt at lagre personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Ved håndtering af personoplysninger overholdes altid høj sikkerhed og fortrolighed.

Dine rettigheder og valg

Du har rettigheder, når det gælder dine personoplysninger, og du har mulighed for at påvirke dine informationer, og hvad der gemmes. Virksomheden vil på eget eller kundens initiativ rette oplysninger, der viser sig at være forkerte. Du kan også når som helst kræve, at dine oplysninger bliver slettet eller deres brug begrænses* ved at kontakte os (se Sådan kontakter du os for kontaktoplysninger). Hvis du mener, at dine rettigheder ikke bliver respekteret af os, er du velkommen til at kontakte Virksomheden eller Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk).
Du kan når som helst helt afstå (helt eller delvist) fra at modtage markedsføringskommunikation fra os ved at kontakte os eller ved at afmelde dig fremtidig kommunikation fra os via e-mail og SMS. Du er altid velkommen til at kontakte Kundeservice for at få hjælp til at ændre den form for kommunikation, du ønsker, og takke nej til vores kommunikation.
*Vi tilbyder det, vi kalder skræddersyede begrænsninger – på dine betingelser, i henhold til dine ønsker. Vi informerer også gerne om den nyttevirkning og de effekter, dine valg medfører.
Du kan en gang årligt omkostningsfrit modtage information om hvilke personoplysninger, der er registreret ved skriftligt at bede om et såkaldt registerudtræk fra Byggefakta A/S. Dit skriftlige krav sendes til postadressen nedenfor, og skal være personligt underskrevet af dig.

Kort om GDPR

Databeskyttelsesforordningen kaldes undertiden kort for GDPR, hvilket står for General Data Protection Regulation. Forordningen træder i kraft den 25. maj 2018, og erstatter så den danske Lov om behandling af personoplysninger fra 2001, som har sit udspring af EU-direktiv 95/46/EC fra 1995.
Der er flere årsager til, hvorfor GDPR indføres, men to af de største årsager er:

Byggefakta A/S ser meget positivt på dette, og vi sørger for, at det falder i tråd med det, vi selv vil med vores aktiviteter, der netop har til formål at gøre det nemmere og mere effektivt for virksomheder og personer i virksomheder at gøre forretninger (og udveksle erfaringer, osv.) med hinanden. Personer, der arbejder i virksomheder i byggesektoren, får desuden både større nyttevirkning gennem de personoplysninger, de har hos os, og mere kontrol over dem.

Link til andre websteder

Hvis vores websted indeholder links til tredjeparts websteder, hjemmesider eller materiale, publiceret hos tredjepart, er disse links kun til information. Da Virksomheden ikke har kontrol over indholdet på disse websteder eller deres materiale, har vi derfor ikke ansvar for deres indhold. Virksomheden har heller ikke ansvar for skader eller tab, som kan opstå ved brug af disse links.

Sådan kontakter du os

For yderligere information om håndtering af personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:

Byggefakta A/S
Stationsparken 25, 2. sal
2600 Glostrup

CVR: 30 69 78 12
Telefon: 7025 3031
E-mail: info@byggefakta.dk

Denne politik gælder fra den 2018-03-01